Laddar Total Source

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor PDF

1. Tillämpning

Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas då TVH Nordic AB och köparen inte skriftligen avtalat annat.
Följande leverans- och betalningsvillkor reglerar rättsliga villkor mellan TVH Nordic AB och köparen. Avvikande kundkrav som vi inte skriftligen godkänner är för oss ej bindande även om vi uttryckligen inte motsäger oss. Andra överenskommelser, ändringar och sidoöverenskommelser måste skriftligen bekräftas.

2. Offert

Det pris som anges i offert grundar sig på kostnadsläget vid den tid då offerten lämnades. Offererat pris gäller för en tid om en (1) månad från den dag då offerten lämnades.
Synpunkter mot offert eller orderbekräftelses innehåll eller villkor skall ske skriftligen inom tio (10) dagar från dess datum.

2. Pris

Vår strävan är att alltid säkerställa informationen som publiceras i form av produktspecifikationer, bilder & lagerstatus, dock friskriver vi oss från ersättning vid eventuella felaktigheter.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser.
Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i orderbekräftelsen.

4. Betalningsvillkor

För nya kunder gäller betalning mot postförskott. I övrigt enligt överenskommelse mellan TVH Nordic AB och köparen. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Synpunkter eller anmärkningar mot fakturans innehåll eller villkor skall ske skriftligen inom åtta (8) dagar från faktureringsdatum. Vid dröjsmål med betalningen debiterar TVH Nordic AB köparen ersättning enligt den av TVH Nordic AB tillämpade räntesatsen räknat från fakturans förfallodag. TVH Nordic AB har dessutom rätt attdebitera skäliga indrivningskostnader.

5. Ansvarsfrihet

All rådgivning från TVH Nordic AB är av vägledande art och kan därför inte påföra TVH Nordic AB ett rådgivningsansvar. Om den inköpta varan skall användas av köparen eller tredje man, och det visar sig att varan inte fungerar tillfredställande, bär köparen själv ansvar, om den köpta varan uppfyllde de avtalade specifikationerna.

6. Leveranstid

Leverans av lager produkter sker normalt inom 1-2 arbetsdagar eller enligt överenskommelse. Varor som ej lagerförs levereras enligt överenskommelse.

7. Leverans

Om ej annat avtalats skall leveransen ske enligt Incoterms 2010 CPT-leveransadress.

8. Leveranskontroll

Vid saknat eller skadat gods skall detta anmälas till transportören av köparen. Synliga skador skall anmälas direkt vid ankomst. Saknat gods eller ej synliga skador måste anmälas inom sju (7) dagar till tranportören.

9. Garanti- och reklamationsvillkor

För utbytesdelar, reparation av kundägda produkter gäller en garantitid av sex (6) månader från leveransdatum.

För allt övrigt i TVH Nordic AB sortiment gäller normalt ett (1) år från leveransdatum. Dock kan variationer förekomma, exempelvis på slitdelar.

Före godkännande av reklamations-/garantiärende, av produkt som felanmälts inom garantitiden, skall en bedömning göras av TVH Nordic AB AB. Denna bedömning säkerställer bl.a. att skadan inte uppstått p.g.a. följande:

• Felaktig användning, montering eller ovarsamt handhavande av produkten
• Normalt slitage
• Olyckshändelse, naturkatastrof eller annan orsak utanför TVH Nordic AB: s kontroll


TVH Nordic AB ersätter ej kostnader som drabbat köparen i form av resekostnader, arbetstid samt fraktkostnader vid garantitillfället. resekostnader, arbetstid samt fraktkostnader vid garantitillfället.

10. Returvillkor

För att en retur skall accepteras måste följande villkor vara uppfyllda:
Delarna skall vara köpta av TVH Nordic AB
Köparen har erhållit returnummer av TVH Nordic AB
Förpackningen skall vara felfri/obruten och delarna oanvända och i fullt brukbart skick.
Retur av anpassade eller specialbeställda produkter accepteras ej

Vid retur av stommar, krediteras dessa fullt ut endast om de är reparerbara. I övriga fall reduceras kreditbeloppet beroende på varans skick.
Köparen kan skicka tillbaka stommar "max 30kg" med returfraktsedel från TVH Nordic AB, mot en kostnad av 100kr.

Vid retur av elektronik där förpackningen är bruten dras en testavgift på 20 % + 15% om retur återsändes senare än 2 veckor. Försäljningsvärdet på artikeln skall ha ett värde över 100kr.

Vid kundfel:
Fraktkostnad för retursändning betalas av köparen. Köparen kan skicka tillbaka paketsändningar "Max 30kg" med returfraktsedel från TVH Nordic AB, mot en kostnad av 100kr.
Retur inom två veckor = 15 % returavdrag.
Retur av produkt inom 15–30 dagar från leveransdag = 20 % returavdrag
Retur av produkt efter 30 dagar från leveransdag = accepteras ej

Vid fel från TVH Nordic AB:
Fraktkostnad för retursändning betalas av TVH Nordic AB. Köparen skall skicka tillbaka varan med returfraktsedel från TVH Nordic AB.
Retur inom två veckor = Inget returavdrag
Retur av produkt inom 15–30 dagar från leveransdag = 15 % returavdrag
Retur av produkt efter 30 dagar från leveransdag = accepteras ej

11. Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir TVH Nordic AB:s egendom till dess att köparen erlagt full betalning.

12. Risken för varan

Risken för varan övergår på köparen när varan avlämnats till transportör.

13. Försäkring

Parterna försäkrar vara enligt den ansvarsfördelning som de avtalade leveransvillkoren förutsätter. Om eventuella andra försäkringar skall särskilt avtal träffas.

14. Ansvar för varans skadebringande egenskaper (produktansvar)

Bortsett från tillfälle där skada och ansvar är omfattad av Produktansvarslagen gäller följande bestämmelser.
Köparen ansvarar för att TVH Nordic AB vara monteras fackmannamässigt i enlighet med tillverkarens specifikationer. Köparen är skyldig att kontrollera att varan är rätt för att ersättning/skadestånd skall gälla.
Ersättning skadestånd gäller inte:
– Om varan monterats felaktigt
– Om ingrepp gjorts på felaktig vara utan TVH Nordic AB medgivande
– För montering/demontering av felaktig vara
– Eventuella följdkostnader orsakade av den felaktiga varan
– För produktionsbortfall, maskinstillestånd eller utebliven vinst

15. Force Majeure

TVH Nordic AB är befriad från skyldigheter enligt detta avtal på grund av omständigheter som TVH Nordic AB inte kunnat råda över. Exempel på sådana omständigheter är naturkatastrof, arbetskonflikt, eldsvåda, krig, maskinfel eller därmed jämförbar störning, mobilisering, export eller importförbud, transporthinder, nedläggning av tillverkning, trafikstörning eller annan övermäktig omständighet. TVH Nordic AB är inte heller skyldig att fullgöra avtalet då detta skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att TVH Nordic AB fullgör avtalet. TVH Nordic AB är inte skyldig att ersätta köparen för skada som denne lidit på grund av att avtalet inte fullgjorts, och han kan också häva avtalet.

16. Tvist

Tvist med anledning av rättsförhållande mellan kund och TVH Nordic AB skall i första hand försöka lösas genom överenskommelse, I annat fall skall tvisten avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.